ඊ පොත් ගුල | E Poth Gula

සැළලිහිණි සන්දේශය | Selalihini Sandeshaya

තොටගමුව විජයබා පිරුවන්පති, ෂඩ්භාෂා පරමේශ්වර ශ්‍රී රාහුල හිමිපාණන් විරචිත

සැළලිහිණි සන්දේශය

මේ වෙබ් අඩෙවිය සැළලිහිණි සන්දේශයේ සම්පූර්ණ සංස්කරණයකින් ද, ගායනා සහිත ශ්‍රව්‍ය කොටසකින් ද සම්පූර්ණ අර්ථව්‍යාඛ්‍යාවකින් ද සමන්විත යි. එය සන්දේශ කාව්‍ය, සැළලිහිණිය හා එහි කර්තෘවර තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමියන් පිළිබඳ සවිස්තර ප්‍රස්තාවනාවකින් ද සහාය ලබන අතර මෙහි අන්තර්ගතය නිවැරදි ව දැක ගැනීම සඳහා ඔබේ වෙබ් බ්‍රවුසරය සිංහල යුනිකෝඩ් සඳහා සුසර කොට තිබීම අවශ්‍ය වේ. මේ සංස්කරණය බුද්ධඝෝස ව්‍යාපෘතියේ උපකොටසකි.

අසමින් කියවන්න | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-111

සම්පූර්ණ පෙළ | Downloads | අන්තර්ජාල සබඳතාව නැතිව ශ්‍රවණය කිරීමට | Copyrights | මෙහි වග තුග

ව්‍යාඛ්‍යාව | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-111

සංස්කරණය – ලොහාන් ගුණවීර

ගායනය – හේෂාණි සරත්චන්ද්‍ර

පටිගත කිරීම හා නාද ශික්ෂණය – සුදේශ් මන්තිලක

To view Sinhala language content of this site, you need to set up your browser to display Unicode correctly. If you don’t do this, you will see lots of boxes or question marks on these pages. This is not a problem with the site, it is a problem with your browser. For step by step instructions on how to set up your browser to view these pages properly, read the help page

Advertisements